การประเมินเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการประเมินเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบอำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ และ อำเภองาว การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามแนวทางการจัดการสอบฯ