สพม.สุโขทัย เตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA)

สพม.สุโขทัย เตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA)  

นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ผอ.สพม.สุโขทัย) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA)  ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากร //สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  เป็น วPA  ซึ่งจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง

(เยาวเรศ รอดม่วง…..รายงาน)