สพป.น่าน เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมืองปลูกฝังความมีวินัย โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว โดย นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว ได้รายงานผลการดำเนินงานฯ ในการนี้ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ในพื้นที่อำเภอสองแคว ร่วมให้การต้อนรับ