เปิดบ้านวิชาการ รร.หนองตูมวิทยา สังกัดสพม.สุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ” ของโรงเรียนหนองตูมวิทยา ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่บริการ ที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 ในโรงเรียนหนองตูมวิทยา
//นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ เผยแพร่ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผลงานครูและนักเรียนสู่ชุมชนและสาธารณชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 ให้กับนักเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียนจากเครือข่ายในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 3 โรงเรียน นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 360 คน

(เยาวเรศ รอดม่วง…รานงาน)