สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ตาก

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1  ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล นำไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สนามสอบ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ พร้อมนี้ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด อีกด้วยเพื่อชี้แจงนโยบาย และจุดเน้น ในการปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด