สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา นักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1 ประจำปี การศึกษา 2561

วันพุธที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.2561  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา นักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1 ประจำปี การศึกษา  2561  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย  โดยมีนายยุทธนา  ศรีตะบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ดังกล่าว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้  ยุค 4.0 ในปีพุทธศักราช 2561  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยพร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬานะดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป   สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียน ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 – 15  คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น  1,540  คน ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชายระดับประถมและมัธยม กีฬาตะกร้อชายและหญิงระดับประถม กีฬาตะกร้อชายและหญิงระดับมัธยม กีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิงระดับประถม กีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิงระดับมัธยม กีฬาเปตองชาย-หญิง ระดับประถม กีฬาเปตองชาย-หญิง ระดับมัธยม  และการแข่งขันกรีฑา รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ประเภท