สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ณ สนามแข่งขัน (คณะที่ 1 และคณะที่ 2)

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมคณะที่ 1 และคณะที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ณ สนามแข่งขัน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์” ในงานมหกรรมฯ และกิจกรรมหลักสำคัญ คือ

  • การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 76 โรงเรียน 236 รายการ ที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขัน มีการแบ่งสายคณะกรรมการออกเยี่ยมฯ ดังนี้ 25 ธันวาคม 2561 คณะที่ 1 ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และกลุ่มส่งเสริมฯ ตรวจเยี่ยมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ สนามแข่งขันอำเภอบางเลน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/ศิลปะ ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สร้างการ์ตูน/การงานอาชีพ/เรียนรวม ณ สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงเรียนวัดทัพหลวง อำเภอเมือง กลุ่มสาระปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม และคณะที่ 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมกลุ่มสาระภาษาไทย/สุขศึกษา/เรียนรวม/การงานอาชีพ/หุ่นยนต์ ณ สนามแข่งขันอำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมือง
  • การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ซึ่งการแข่งขันฯ มีนักเรียนและโรงเรียน จำนวน 60 เขตพื้นที่การศึกษา จาก 26 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม จำนวน 511 กิจกรรม โดยมีสนามแข่งขัน จำนวน 36 สนาม ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอบางเลนและอำเภอพุทธมณฑล …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)