สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ณ สนามแข่งขัน (คณะที่ 1 และคณะที่ 3)

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมคณะที่ 1 และคณะที่ 3 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรมฯ โดยคณะที่ 1 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และกลุ่มส่งเสริมฯ ตรวจเยี่ยมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ สนามแข่งขันอำเภอบางเลน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/ศิลปะ ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สร้างการ์ตูน/การงานอาชีพ/เรียนรวม ณ สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงเรียนวัดทัพหลวง อำเภอเมือง กลุ่มสาระปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม และคณะที่ 3 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ลพบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/ศิลปะดนตรี/ภาษาต่างประเทศ/เรียนรวม ณ สนามแข่งขันอำเภอสามพราน…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)