เครือข่ายดงหลวงตอนบน สพป.มุกดาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education และการตัดต่อ VDO

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการการใช้งาน Google Apps for Education และการตัดต่อ VDO โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในรูปแบบการจัดการศึกษาตามมาตรการเว้นระยะห่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ ทุกเวลา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการเรียนการสอน โดยการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ในทุกกระบวนวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการศึกษา ครูและนักเรียน สามารถติดต่อสื่อสารและมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกอุปกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรในกลุ่มเครือข่าย ๑๖ โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๗ คน