สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  “ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” เป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นที่ปรึกษา นายอำเภอ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ประธานกลุ่มเครือข่าย หรือสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด สรุปผลการคัดเลือก เหตุผลประกอบการคัดเลือก และเสนอข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ แล้วลงนามให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ในระดับ สพฐ.