สพป.พิษณุโลก เขต 3 MOU ลดใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟมในโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ระหว่าง สพป.พล.3 กับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ตามนโยบายของสพฐ. เพื่อรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกขององค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีกิจกรรมคัดแยกขยะให้นักเรียนมีรายได้จากขยะ และเพื่อให้เกิดผลประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตามมาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  โดยมีกิจกรรมความร่วมมือ ดังนี้ รณรงค์ร่วมปลูกจิตสำนึกให้กับครู นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ สร้างวินัย ปรับพฤติกรรมสร้างค่านิยมในการรักษาความสะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอย การลด เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกของคนในพื้นที่  /ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และส่งเสริมกิจกรรม การลด คัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักการ 3 Rs / จัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภทและถังขยะอันตรายในโรงเรียน / จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในโรงเรียนและครัวเรือน / ลดใช้ถุงพลาสติก และเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) ใส่อาหาร สร้างจิตสำนึกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมในการลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็น / สนับสนุนและขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal)   ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก