สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( ITA Online 2021) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( ITA Online 2021) ประจำปี 2564 เพื่อมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)และการตรวจร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( ITA Online 2021) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2