สพม.สงขลา สตูล “งานเปิดบ้าน ระดมทุนเพื่อสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา “

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานเปิดบ้าน ระดมทุนเพื่อสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นอกจากนี้ได้เข้าติดตาม ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงอาหาร ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจำนวน สามล้านสี่แสนบาท