ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่

วันที่  30  ธันวาคม  2561  โรงเรียนบ้านโดนโอกร่วมกับ  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชนและศิษย์เก่า  จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  และขึ้นอาคารหลังใหม่ “อาคารมะลุ๊บสรอล”  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน น.ส.จันทร์ฉาย  มาลัยหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนโอก  กล่าวรายงาน  วัตวัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์  สร้างสัมพันธภาพที่ดี  ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  และเพื่อระดมทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  ที่มีความจำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีอาคารเรียนหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุด