สพม.15 จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสพม.15

วันที่ 20 กันยายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.15 จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.15 นายวีรวัฒน์ คงพิน รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 ประธานเปิดการประชุม โดยมีนายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ และนายไพรัช แสงทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนในสังกัด สพม.15 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีทุกโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 เพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี