การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้ จังหวัดขอนแก่น โดย แพทย์หญิงวรรณิสาน โกมลไพศาล กล่าวรายงานว่า สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันผลักดันนโยบายเชิงรุกและสนับสนุนวิชาการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เพื่อตอบสนองปัญหาต่อสภาพปัญหาของเด็กวัยเรียน ดำเนนการขับเคลื่อนสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ทั้งนี้ในการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยความร่วมมือในการขับเคลื่อนจา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)วางมาตรการของระบบศึกษาให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัด สพปขอนแก่น เขต 2 จำนาวน 80 โรงเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต