สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยจำนวน 27 คน พนักงานราชการ จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการครองตน ครองงาน การเป็นครูเน้นการสอนนักเรียนเป็นหลักโดยสอนให้นักเรียนเป็นมีความรู้ มีความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม  ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก