ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานวิจัย

วันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนงานวิจัย เพื่อร่วมกันจัดทำงานวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี โดยใช้ TECS4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการนิเทศการบริหารการศึกษา เพื่อรายงานผลการใช้แนวทางการนิเทศการจัดการศึกษาที่ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒