มัธยมบุรีรัมย์อบรมสมรรถนะของครูในสังกัด

ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  วิทยากรโดย ดร.กนก จันทรา อาจารย์สาธิตชำนาญการ โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) หลักสูตรทางเลือกสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด No Child Left Behind

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 282 คน กำหนดจัดกิจกรรม เป็น 2 รุ่น ฯ ละ 33 โรง รวมจำนวน 66 โรงเรียน เมื่อเร็วๆ นี้