สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานฯและพระภูมิเจ้าที่

วันที่ 20 เมษายน  2564 นางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานฯที่ปฏิบัติงานในสำนักงานวันนี้ สรงน้ำพระประจำสำนักงานฯและพระภูมิเจ้าที่ทั้งสองแห่ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง