รมว.ศธ. เปิดการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Scienceพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลแก่ครูทั่วประเทศ

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้แก่ครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการ OBEC Channel อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทั้งประเทศ รวมถึงการพัฒนาครู ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคนในทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือที่เรียกว่า Data Science จะเป็นการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จนสามารถนำไปสู่อาชีพใหม่ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เห็นชอบให้มีการอบรมหลักสูตร Data Science ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสนับสนุนการอบรมโดยมูลนิธิ Junior Achievement Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูล การสร้างรายงานและสรุปผลข้อมูล โดยมอบหมายให้ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและพัฒนาครูในทุกพื้นที่ เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ และทำให้ สพฐ. สามารถพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากร และงบประมาณมากขึ้น เพราะสามารถดำเนินการพัฒนาครู ผ่านรูปแบบการบริหารงานของศูนย์ HCEC ลงสู่ครูได้โดยตรง

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2564 มีเกณฑ์การผ่านการอบรม คือ ระยะเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ HCEC และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ทั้งสิ้น 491 คน จาก 243 โรงเรียนทั่วประเทศ ถือเป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน“ขอขอบคุณบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงมูลนิธิ Junior Achievement Thailand และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับทาง สพฐ. ในการจัดให้มีการอบรมครั้งนี้ ตนขอเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูที่เข้ารับการอบรมทุกคน ที่จะพัฒนาตนเองและเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ทั้ง 185 ศูนย์ทั่วประเทศ ขอให้คณะครูทุกคนได้นำความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้เข้าใจหลักของกระบวนการการจัดการข้อมูล รวมถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว