สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ถือเป็นวันครูแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชนเป็นอย่างมาก จึงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้กำหนดความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมวันครู คือ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชนและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเขตคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งมติที่ประชุมการจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดงานวันครู แยกรายอำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานวันครูร่วมกับอำเภอพนมสารคาม จัดงานที่ ร.ร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอราชสาส์น จัดงานที่ ร.ร.วัดสะแกงาม อำเภอบางคล้า จัดงานที่ ร.ร.บางคล้าพิทยาคม อำเภอคลองเขื่อน จัดงานที่ ร.ร.ก้อนแก้วพิทยาคม อำเภอสนามชัยเขต จัดงานที่ ร.ร.บ้านคลองอุดม อำเภอแปลงยาว จัดงานที่ ร.ร.แปลงยาวพิทยาคม อำเภอท่าตะเกียบ จัดงานที่ ร.ร.บ้านหนองประโยชน์ ในการจัดงานวันครู ปี ๒๕๖๒ สำนักงานคุรุสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานอำเภอละ ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งกำหนดการจัดงานแต่ละอำเภอจะมีพิธีสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแข่งขันกีฬา และรับประทานอาหารร่วมกัน