สพม.37 ประชุมคณะกรรมการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37