สพป.ปัตตานี เขต 3 พัฒนาบุคลากรแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม หวังให้เป็นองค์กรคุณธรรม

***19 ก.ย. 2561 ที่่โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) โดยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทาง สพฐ. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
***นายสุพลีพี สือรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม และได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นำพาสู่เขตพื้นที่คุณธรรม” (องค์กรคุณธรรม) และได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศดำเนินงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 สำหรับในปีงบประมาณ 2561 จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีวัตถุประสงต์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่เป็นองค์กรคุณธรรมโดยแท้จริงในโอกาสอันใกล้นี้ สามารถสานต่อนโยบายที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง และของสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น  60 คน จากบุคลากรในแต่ละกลุ่ม 6 กลุ่ม และ 1 หน่วย
***ด้านนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ ประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม ในครั้งนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการทางวิชาการที่ สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ให้ความสำคัญ และจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคาดหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่นของผู้จัดในการที่จะให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบกับความตั้งใจที่ทุกท่านในวันนี้ จะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง และของสำนักงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง เพื่อนๆ และสำนักงานเขตพื้นที่ต่อไป

 

 

มนทิชา         ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์         รายงาน
www.pattani3.go.th