สพฐ. มอบเครื่องกันหนาวตามโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว ณ จังหวัดเลย

3 มกราคม 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่มอบเครื่องกันหนาวตามโครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ. พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดเลย โดยมี นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นผู้รับมอบเครื่องกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนเพื่อแจกจ่ายแก่นักเรียนและโรงเรียนในสังกัดต่อไป

นายสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย

โดย สพฐ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงการดำเนินงานโครงการ โดยการขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว และการสนับสนุนในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้าบัญชี สพฐ. รวมน้ำใจสู้ภัยหนาว

ซึ่งมีผู้สนับสนุนมอบเงินและสิ่งของ ดังนี้ 1. บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2,000 ใบ มูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 2. มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จำกัด

มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน มูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบเงินจำนวน 232,128 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 5. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 มอบเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานภายใน สพฐ. และบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค จำนวน 57,872 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) และยังมีการบริจาคโดยตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ในจังหวัดเลย โดย สพฐ. จะได้รวบรวมนำไปดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป คลิกดูคลิปกิจกรรม

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในนามของ สพฐ. ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดโครงการครั้งนี้ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจดำเนินกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อผู้ประสบความเดือดร้อน ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนได้จำนวนหนึ่ง แม้ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งหมด แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะจะเป็นตัวอย่างในการร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน และหวังว่าจะมีหน่วยงานอื่นได้ดำเนินการนำไปเป็นแบบออย่างต่อไป

อัจฉรา ข่าว