การแข่งขันกีฬานักเรียน“ ดงเมืองเตยเกมส์ “ สพป.ยโสธร เขต 1

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษาดงเมืองเตย “ดงเมืองเตยเกมส์ ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 4  มกราคม  2562 ซึ่งการแข่งขันดำเนินมา ในระหว่าง วันที่ 2,3,4, มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.กุดกุง
อ.คำเขื่อนแก้ว การจัดการแข่งขัน ทีมแข่งขัน    แบ่งออกเป็น  9  ทีม คือ  โรงเรียนบ้านกุดกุง  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  โรงเรียนบ้านโนนม่วง  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว  โรงเรียนบ้านทรายงาม บ้านสงเปือย บ้านบุ่งหวาย บ้านกุดตากล้า และบ้านดอนขะยอม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเครือข่ายฯ  ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกให้นักเรียนมีความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของเครือข่าย เข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้น