รมช.ศธ. เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกาย

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาและรักษาดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนในชุมชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา

โดยมี นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานการดำเนินงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 3,000 คน ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งการบรรลุผลสำเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มองเห็นความสำคัญในการใช้สถาบันทางการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนคนไทย ให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัย จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้ระดมพลังความคิด ความสามัคคี จากบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน เพื่อขยายแนวนโยบายออกไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในทุกชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตในครอบครัว ในที่ทำงาน ในโรงงาน มาออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือที่พักอาศัย ที่พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาคารสถานที่และบุคลากรครูที่มีอยู่ มิให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อม และยินดีต้อนรับประชาชนทุกหมู่เหล่าของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการด้วยไมตรีจิต โดยกำหนดจุดเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรก ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รมช.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ในอดีตนั้น บางท่านอาจคิดว่ากีฬาเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและสร้างความแข็งแรงของร่างกาย แต่ในปัจจุบันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ กระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม และภาพลักษณ์ของประเทศในทางด้านกีฬา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย รวมทั้งกีฬาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
“นอกจากนี้ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ ซึ่งการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ประกอบกับมีองค์ความรู้ด้านการกีฬาอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะส่งเสริมประชาชนในชุมชนของเราให้เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแกร่ง มีจิตใจที่สมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข ดังนั้น การเปิดพื้นที่ของสถานศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สนามกีฬาเป็นที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงเป็นเรื่องที่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง หวังว่าการเปิดลานกีฬาในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบที่ขยายผลไปทั่วประเทศ และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” รมช.ศธ. กล่าว
ขณะที่ นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 รายงานว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัย ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนสันกำแพงได้สนับสนุนโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน โดยให้บริการสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้บริการวิ่งเพื่อออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็น รวมถึงบริการเครื่องออกกำลังกาย และเปิดให้โรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานส่วนราชการเข้ามาใช้สถานที่ในการจัดแข่งขันกีฬาอีกด้วย นอกจากนั้น ในโอกาสต่อไปข้างหน้า ทางโรงเรียนพร้อมที่จะสนับสนุนและให้บริการสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการประกอบกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา การเต้นแอโรบิก หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ข่าว : อัจฉรา