สพป.สุรินทร์ เขต 1 เน้นป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย บนท้องถนนและสถานศึกษา

วันที่  4  มกราคม  2562  ณ ห้องประชุมช้างชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และนักวิชาการในสังกัด  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน  ที่ประชุมนอกจากการมอบนโยบายด้านการศึกษาแล้ว  ได้ประสานกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์  มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ  และอุบัติภัยบนท้องถนนและสถานศึกษา  ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับนักเรียน  กับสถานศึกษา  ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน ให้ความรู้  วิธีป้องกันอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  การแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ยึดหลัก “ความปลอดภัยต้องมาก่อน”