สพฐ.ลงพื้นที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการพิเศษห้องเรียนภาษาจีน จากสพฐ. ซึ่งนำโดยอ.อนุกูล กาญจนสุข ผอ.สถาบันภาษาจีน ผศ. ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ รองประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และ อ.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล กรรมการและเลขานุการโครงการฯ ณ ห้องประชุมศรีวัฒนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ด้วยสพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (สอนภาษาจีนแบบเข้มข้น) ในปีการศึกษา 2562 ไตรมาสที่ 2 รุ่นที่1 ในเขตพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีนในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซี่งสพฐ.มีความต้องการจะเริ่มโครงการในระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งต่อนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาต่อไป