ผอ.สพป.นค.1 ติดตามอาหารกลางวันและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา

อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  การใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนพร้อมการใช้ DLTV  ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวเทียม DLTV และการเรียนร่วมของโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนานี้เป็นศูนย์การเรียนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้ให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติราชการ ต่อไป