สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. >>> สพป.ชัยนาท นำโดย นางทัศณี แก้วทอง พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาททุกคน ได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความรักสามัคคีต่อกัน และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต พร้อมยืนสงบนิ่ง ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างมีธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต กิจกรรมนี้ สพป.ชัยนาท ปฏิบัติทุกวันจันทร์ ในสัปดาห์แรกของเดือน