สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศติดตาม และการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด กำหนดปฏิทินการนิเทศ การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒