สพป.สร.1 จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day”

วันที่ 8 มกราคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด  ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน  อาคารสำนักงาน  ห้องปฏิบัติงาน  โต๊ะทำงาน ของบุคลากรทุกกลุ่ม  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย  ปลูกฝังค่านิยมสร้างความตระหนักจิตสาธารณะ  จิตอาสา  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี