สพฐ.รับมอบอุปกรณ์การเรียนส่งต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทน สพฐ. เข้ารับมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงรวม 14 โรงเรียน จาก มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors (Thailand) Foundation ณ PTH Warehouse ถนนทางรถไฟสายเก่า สำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย) เป็นองค์การด้านมนุษยธรรมและสาธารณประโยชน์ที่มิใช่ภาครัฐ และได้สนับสุนนโครงการการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กชาติพันธุ์ ของโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และเขต 3 มาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และในครั้งนี้ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนซึ่งประกอบด้วย ดินสอ ดินสอสี ซองใส่ดินสอ ยางลบ ปากกา กบเหลาดินสอ สมุดบันทึก จำนวน 3,516 ชุด กระเป๋านักเรียน จำนวน 3,600 ใบ และรองเท้า จำนวน 3,830 คู่ โดย สพฐ. จะนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่สูงเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชนต่อไป