ผอ.และรอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี ของนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมี นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗  เป็นคณะกรรมการ นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ นางนันทิยา เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชลบุรี เขต ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง เป็นกรรมการ ว่าที่ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ นางธัชชญา ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.ชลบุรี เขต ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์