สพป.ลพบุรี เขต 1>กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.15 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวมีคุณธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดกิจกรรมในวันจันทร์แรกของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.15 น. โดยครั้งนี้กลุ่มอำนวยการ ทำหน้าที่เชิญธงชาติ และมีนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดีของแผ่นดิน คำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ ลำดับต่อมา นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้กล่าวทักทายข้าราชการในสังกัดและแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นางพัชรินทร์ แต้มคม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายวิฑูรย์ แต้มคม ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กลุ่มอำนวยการ จำนวน 1 คน พร้อมให้แนะนำตัวให้ทุกคนได้ทราบ ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)