สพป.ชัยนาท รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครัั้งที่ 2/2562 และประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 07.30-09.00 น. >>> คณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท  พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562 ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference  ในประเด็นสำคัญ  3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – การจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา – ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ISEE) ระบบรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กสศ. – การสนับสนุนให้จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 7 เรื่อง คือ – วันที่ 4 มกราคม 2562   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ – วันที่ 5 มกราคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital 2019 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ – วันที่ 7 มกราคม 2562 ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ – วันที่ 8 มกราคม 2562 ร่วมงานเปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Library) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  – วันที่ 9 มกราคม 2562 เปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน (เฉพาะความพิการ) และประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน จังหวัดตรัง – ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ สพฐ. – สพฐ.จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “ปาปึก” 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง คือ  – ARMY SUMMER CAMP 2019 ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม – ครูดีไม่มีอบายมุข – คำสั่งทางปกครองและการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ  เพื่อหารือและ นำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท