สพป.ลพบุรี เขต 1>นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาโดยย่อ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาโดยย่อ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 และนำเสนอการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียนด้วยการอบรมการศึกษาต่อสายอาชีพและนำคณะผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาส) จำนวน 34 แห่ง ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชมงานอาชีพของนักเรียนในฐานต่าง ๆ และดูงาน ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีการต่อยอดด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ณ ตลาดนัดพลร่มฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี และมีการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน (ประกวดสิ่งประดิษฐ์เป็นชุดแฟชั่นโชว์ที่ทำมาจากขยะที่ไม่ใช่แล้วภายในสำนักงานฯ ของทุกกลุ่มงานในสังกัด) ซึ่งได้เริ่มการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานให้เป็นเขตปลอดขยะ นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมในวันนั้นเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อสอดรับการนโยบาย สพฐ. ต่อไป และได้พิจารณา การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)