สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562 ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 07.00-10.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562 ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง – การจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา – ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ISEE) ระบบรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กสศ. – การสนับสนุนให้จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 7 เรื่อง – วันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ – วันที่ 5 มกราคม 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital 2019 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ – วันที่ 7 มกราคม 2562 ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ – วันที่ 8 มกราคม 2562 ร่วมงานเปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Library) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล – วันที่ 9 มกราคม 2562 เปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน (เฉพาะความพิการ) และประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน จังหวัดตรัง – ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ สพฐ. – สพฐ. จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “ปาบึก”

3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – ARMY SUMMER CAMP 2019 ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม – ครูดีไม่มีอบายมุข – คำสั่งทางปกครองและการอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครอง

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)