สพม. 20 ร่วมใจ แยกขยะ เพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม  “สพม 20 ร่วมใจ แยกขยะเพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม 5 ส   โดยประกาศเจตนารมณ์ลดและแยกขยะในหน่วยงาน และให้บุคลากรใช้ถุงผ้าและปิ่นโตบรรจุอาหาร เพื่อมารับประทานด้วยกัน  นอกจากจะสร้างวินัยและปลุกจิตสำนึกในการลดใช้ถุงพลาสติกแล้วให้แก่บุคลากรแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานด้วย  สำหรับมาตรการการลดขยะ ใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle)