สานพลังพัฒนาระบบบริหารจัดการอาหารโภชนาการในโรงเรียน

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังพัฒนาระบบบริหารจัดการอาหารโภชนาการในโรงเรียน และพิธีลงนามข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะว่าด้วยระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  และนำไปสู่การปฏิบัติ  ทำให้โรงเรียน  ชุมชนมีอาหารที่ปลอดภัย  นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี