โครงการบ้านวิชา Open House “การเรียนรู้สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน”

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบ้านวิชา Open House “การเรียนรู้สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน”พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พิจารณาและตัดสินใจเรียนต่อสายอาชีพ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษา เรียนเพื่อประกอบอาชีพ และเพื่อดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเข้าเรียนในสายอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว