รางวัลชนะเลิศ ดนตรีสากลระดับมัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและนาฏศิลป