สพม.กำแพงเพชร ยกร่างกรอบงานวิจัยและสร้างเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกรอบงานวิจัยและสร้างเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบ GPAAS 5 STEP สำหรับโรงเรียนนำไปใช้ตามความต้องการ และเหมาะสมกับบริบท โดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาฯ โดยมี ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.กำแพงเพชร