ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 3 ประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 “ไชยวานเกมส์”

10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 “ไชยวานเกมส์” พร้อมด้วยนายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3 โดยมีนายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ อ.ไชยวาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากกลุ่มเครือข่ายทั้ง 12 กลุ่ม ซึ่งการแข่งขันฯ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายเปิดลานกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้ง ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และมีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สนามกีฬาอนุบาลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี