สพป.ลพบุรี เขต 1>เปิดโครงการนิทรรศการวิชาการ Open House เปิดความรู้ สู่สายอาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนนักเรียน ในสังกัด ผู้แทนภาคเอกชนหลากหลายสาขา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวิชาการ Open House เปิดความรู้ สู่สายอาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี โดยมีนายจิตรเสน จุติมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ ที่จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรับลดอัตราการเข้าเรียนต่อของนักเรียนสายสามัญศึกษา ให้มุ่งสู่สายอาชีพมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับตลาดแรงงานของกลุ่มภาคีอาเซียนที่เปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ พร้อมทั้งรองรับกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเป็นการปรับภาพลักษณ์ให้กับอาชีวศึกษา ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเรียนจบมีงานทำและสร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาอาชีวศึกษารวมทั้งเพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้การศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศด้วยกำลังคนอาชีวศึกษา อีกทั้ง เป็นการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ให้มีจำนวนมากขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมของสาขาวิชาที่หลากหลาย ความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)