ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสุวิทย์ บึงบัว  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”
ได้กล่าวว่า   ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้เป็นผู้แทนตรวจเยี่ยมและมอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)   จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและทำให้นักเรียนประสบความเดือดร้อน  ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีความห่วงใยต่อนักเรียน  บุคลากร  และโรงเรียนในสังกัด    จึงได้พิจารณาจัดสรรเงินให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น เป็นเงินจำนวน 175,000 บาท และขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  ที่ได้ติดตามสถานการณ์แจ้งสถานศึกษาให้เฝ้าระวังติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการได้อย่างดีเยี่ยม
ด้าน นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 กล่าวว่า มีความยินดี และขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในวันนี้ และได้รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาในสังกัด
พอสังเขปดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิก แบ่งการบริหารจัดการศึกษาออกเป็น 11 ศูนย์เครือข่าย มีโรงเรียนในสังกัดรวม 136 โรง จากสถานการณ์อุทกภัยพายุโซนร้อนดังกล่าว โรงเรียนได้รับความเสียหาย จำนวน 38 โรง ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน  10  โรงเรียน อำเภอปะนาเระ จำนวน  3  โรงเรียน อำเภอยะหริ่ง จำนวน  11  โรงเรียน และ อำเภอหนองจิก จำนวน  14  โรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนที่ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านท่าชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว ดังนี้
1. จัดตั้งหน่วยรับแจ้งความเสียหายและความช่วยเหลือไว้ที่
กลุ่มอำนวยการ
2. แจ้งเตือนให้โรงเรียนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือ
กับพายุโซนร้อนดังกล่าว
3. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ