สพม.สุโขทัย หน่วยพัฒนาภาคเหนือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีนายสุดเขต สวยสม  ผอ.สพม.สุโขทัย เป็นประธาน ในวันที่ ๕ ของการเข้ารับการพัฒนาฯ กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม (Reflection) โดยคณะวิทยากรฝ่ายวิชาการ  ดร.ประจักษ์ ศรสาลี รอง ผอ.สพป กำแพงเพชร เขต ๑  วิทยากรบรรยายรายวิซา ที่ ๒.๒ ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร ,ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑  วิทยากรบรรยายรายวิชาที่ ๑.๓ การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง(ทดสอบปฎิบัติ) และดร.ประเสริฐ แก้วจั่น ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๒ วิทยากรบรรยายรายวิชาที่ ๓.๕ การบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถจัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ ตามความต้องการของสถานศึกษา มีการนำไปใช้และประเมินผลการใช้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการนิเทศภายในได้อย่างหลากหลาย และสามารถพัฒนาทักษะการพูดได้เหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หน่วยพัฒนาภาคเหนือ สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

กุลธรา รักเสนาะ//รายงาน