สพป.นครปฐม เขต 1 เปิดโครงการเติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สู่องค์กร

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สู่องค์กร เพื่อก้าวไปสู่ค่วามสำเร็จตามเป้ามหายที่วางไว้และไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยสร้างสรรคืสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้มีความมั่นคง โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ลดความขัดแย้ง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง ก้าวไปสู่ความสำเร็จ เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน กิจกรรมช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อเกิดบรรยากาศในการทำงานในองค์ที่ดีขึ้น โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมโครงกร จำนวน 61 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1