ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดักคะนนเกมส์” และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน

วันที่ 11 มกราคม 2562 >>>ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดักคะนนเกมส์ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน โดยมีว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง พัฒนาความสามารถในด้านกีฬา ให้ไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป สร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกติกาแก่นักเรียน โดยประธานในพิธีได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา